就職実績

Danh sách thành tích các
bạn đã xin được việc

  • Trang đầu
  • Danh sách thành tích các bạn đã xin được việc
Tại Khoa Kinh doanh toàn cầu việc tìm kiếm việc làm cho du học sinh là một thế mạnh!
Số học sinh nhận giấy
báo làm việc ở các công ty đạt đến mức
98 tỉ lệ

Tại Khoa Kinh doanh toàn cầu tỉ lệ tìm được việc làm cho du học sinh đang chiếm tỉ lệ nổi bật cao đáng tự hào trong khối ngành.Tại Khoa Kinh doanh toàn cầu tỉ lệ tìm được việc làm cho du học sinh đang chiếm tỉ lệ nổi bật cao đáng tự hào trong khối ngành.